جا برای من گنجشک زیاد است ولی

     به درختان خیابان تو عادت دارم     

 

   چشمانت را ورق بزن                 

شاید در گوشه ای از آن                 

مرا به یادگار کشیده باشی                 

 

X