با چشمان تو مرا به الماس ستارگان نیازی نیست

                          به آسمان بگو!

2011-02-02 

http://www.rasekhoon.net

http://www.rasekhoon.net

http://www.rasekhoon.net

http://www.rasekhoon.net

دسته ها : تصویر
X