خودت را دست کم نگیر

     تو هم می توانی رنگ آسمان را عوض کنی ،

     با نگاهت!

دسته ها : ناب

 

   بهتر است گاهی سکوت کنیم

   شاید خدا حرفی برای گفتن داشته باشد

دسته ها : ناب

 

    گفتند به اندازه گلیم هایتان و به اندازه ی دهان هایتان

     اما حرفی از وسعت آرزوهایمان نزدند!!!

دسته ها : ناب
X