با چشمان تو مرا به الماس ستارگان نیازی نیست

                          به آسمان بگو!

2011-02-02 

http://www.rasekhoon.net

http://www.rasekhoon.net

http://www.rasekhoon.net

http://www.rasekhoon.net

دسته ها : تصویر

من تا 10 بیشتر نمیتوانم بشمارم

و تو زیاد هستی

مثلاً 20 !

 

چشمهایت گرسنه نیست نگاهم نمیکنی؟

یا اینکه روزه ای!؟

 

 

 

 

 

 

دسته ها : تصویر

می دانم نگاهت فروشی نیست

   قرضش که می دهی؟!

 

 

    

جا برای من گنجشک زیاد است ولی

     به درختان خیابان تو عادت دارم     

 

   چشمانت را ورق بزن                 

شاید در گوشه ای از آن                 

مرا به یادگار کشیده باشی                 

 

No title 

WITH MONEY YOU CAN BUY A CLOCK, BUT NOT TIME.

WITH MONEY YOU CAN BUY A BED, BUT NOT SLEEP

WITH MONEY YOU CAN BUY A BOOK, BUT NOT KNOWLEDGE.

WITH MONEY YOU CAN SEE A DOCTOR, BUT NOT GOOD HEALTH.

WITH MONEY YOU CAN BUY A POSITION, BUT NOT RESPECT.

WITH MONEY YOU CAN BUY BLOOD, BUT NOT LIFE.

WITH MONEY YOU CAN BUY PARTNER, BUT NOT LOVE.

Now, what title do you choose for these lines?!

 

دسته ها :

 

                                        Make new friends

                                          but keep the old

                                     these are the silver

                                       those are the gold

X