من تشنه ام و کویر معنای من است

       یک خانه پر از سکوت ماوای من است

   ای کاش نگاهی به خودت می کردی

        تا خوب ببینی که دلت جای من است

                                

  اسماعیل قانع

 


دسته ها : شعر
X