امروز شنیده ام که رفته ای

     و دلم باز شکست

      و تنم باز گریست

   و نگاهم پی یاری گم شد

                من چه تلخم امروز. . .

 

 


دسته ها : شعر
X