وقتی آسمان چشمت

                              ابری می شود

                                سهم زمین

                       چند قطره عشق است

 


دسته ها : شعر
X