گیرم کسی پیدا شود دنیای من زیبا شود

          کی میرود از یاد من، اینکه تو را کم داشتم

 


دسته ها : شعر
X