گفتند به اندازه گلیم هایتان و به اندازه ی دهان هایتان

     اما حرفی از وسعت آرزوهایمان نزدند!!!


دسته ها : ناب
X