آنقدر به من نزدیکی که گاهی نمی بینمت

                               مثل هوا، مثل نفس

              ببخش مرا که فراموشت می کنم خدای من


دسته ها : شعر
X