چترت را کنار ایستگاهی در مه فراموش کن

     خیس و خسته به خانه بیا

     نمی خواهم شاعر باشی

     باران باش

     همین برای روییدن هفت پشت گل کافیست


X