می پرسم چه کار می کنی؟

   می گویی به آینده فکر میکنم!

   می پرسم آینده؟!

   می گویی:

   آ: آری ، کاش

     ی: یک بار

   ن: نشان بدهی

   د: دوستم داری

   ه: همین


X