همیشه در عجب بودم که چرا

   در جاده ی عشق پا به پایم نمی آمدی!!!

   حتی وقتی آهسته و پیوسته می رفتم!

   امروز فهمیدم. . .

   ریگی که در کفشت بود تو را می آزرد

 


X