دلم گم کرده راهش را

     و چشمانم نگاهش را

     شبیه آسمانی که

     شبی گم کرده ماهش را


X