چشمانت را ورق بزن                 

شاید در گوشه ای از آن                 

مرا به یادگار کشیده باشی                 

 


X