جا برای من گنجشک زیاد است ولی

     به درختان خیابان تو عادت دارم     

 


X