با چشمان تو مرا به الماس ستارگان نیازی نیست

                          به آسمان بگو!


X